Co maja mówić przestępcy – PINB Jarosław Cwalina to przestępca z Art. 231. § 1.

02.11.2017 21:41
IP: 31.41.31.44
233 wypowiedzi
A co maja mówić przestępcy – PINB Jarosław Cwalina to przestępca z Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W zamiarze PINB Jarosława Cwaliny było przeprowadzić kontrolę niezgodna z prawem, wydać decyzje zakazu użytkowania, niezgodną z prawem, nadać jej rygor i wysadzić mnie w kosmos. Oczywiście ja mógłbym się odwoływać przez trzy lata w sądach i udowadniać, że nie jestem garbaty, ale w ciągu trzech dni bym był w kosmosie.

Wykładnia kontroli PINB:
1. Organ nadzoru budowlanego, po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nie ma uprawnień do przeprowadzenia kontroli „powierzchni sprzedaży w zakresie zgodności z projektem budowlanym”.

2. W zawiadomieniu o kontroli PINB powołuje się na art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Przepis ten nie mówi nic o uprawnieniach do kontroli przez PINB. Przepis ten określa jedynie uprawnienia PINB, jako organu nadzoru budowlanego odnośnie wydawania określonych decyzji lub postanowień w postępowaniu budowlanym (wznowienie robót budowlanych, przeniesienie decyzji o wznowieniu robót budowlanych, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, rozbiórka obiektu budowlanego, legalizacja samowoli budowlanej, wstrzymanie robót, pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy, kontrola przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie, kara za nieprawidłowości w toku kontroli obowiązkowej, nakazanie przeprowadzenia kontroli okresowej i żądanie dokumentów dot. klimatyzacji, charakterystyki energetycznej, ekspertyzy stanu technicznego, książki obiektu; decyzje w sprawach zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska, nakazy rozbiórki, stosowanie środków zabezpieczających, zmiana sposobu użytkowania, postępowanie w sprawie katastrofy budowlanej, uprawnienia zawodowe w budownictwie). Żaden z powołanych w art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przepisów nie pozwala na przeprowadzenie kontroli obiektu w zakresie zgodności budynku z projektem budowlanym, a tym bardziej zgodności powierzchni sprzedaży.

3. Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli zawarte są w art. 84 -84a ustawy Prawo budowlane. Mowa w nim o możliwości przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego (art. 84 ust. 1 pkt. 1 Prawa budowlanego). Zgodnie natomiast z art. 84a ust. 1 kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje wyłącznie: kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz sprawdzanie wyrobów stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie zgodności z art. 10, w szczególności wyrobów budowlanych.

4. Przepisy art. 84 – 84a ustawy Prawo budowlane dają podstawę do kontroli wykonywanych robót, a nie zaś już wykonanych i zakończonych, na które wydano ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Pozwolenie na użytkowanie – prawomocne, uniemożliwia prowadzenie przez nadzór budowlany kontroli w zakresie wynikającym z pozwolenia na użytkowanie, tak wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 7.07.2017 r. w sprawie o sygn. II OSK 2936/15:

Skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy, nie chroni inwestora przed ewentualną ingerencją organów nadzoru budowlanego, w przeciwieństwie do ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Przyjęcie przez organ zawiadomienia o zakończeniu budowy nie jest bowiem tożsame z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, które - jak każda decyzja ostateczna - dopóki nie zostanie uchylona lub nie stwierdzi się jej nieważności, korzysta z domniemania jej prawidłowości (wyrok NSA z 8 stycznia 2013 r. II OSK 1616/11, Lex nr 1341549).

Ponieważ pozwolenie na użytkowanie stwierdza, iż obiekt został wzniesiony zgodnie z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym, to kontrola w tym zakresie – bez uprzedniego wzruszenia pozwolenia na użytkowanie, nie jest możliwa. Wobec tego PINB nie ma prawa do kontroli budynku w zakresie zgodności z projektem budowlanym, ponieważ ta kwestia już jest ostatecznie przesądzona w pozwoleniu na użytkowanie.

5. Powierzchnia sprzedaży nie może być tez rozpatrywana w kontekście ewentualnej zmiany sposobu użytkowania obiektu. Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Choć przepis nie wymienia wyczerpująco przypadków zmiany sposobu użytkowania obiektu, to jednak – jak podkreśla się w orzecznictwie:

Zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego (jego części) jest podjęcie w nim takiej działalności, do której mają zastosowanie inne normy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź dotyczące wielkości lub układu obciążeń, aniżeli normy, które znajdowały zastosowanie do dotychczasowego sposobu użytkowania (wyrok NSA z 11.01.2017 r., II OSK 964/15).

Ustalenie, że nastąpiła zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części sprowadza się do wyjaśnienia, czy i w jakim zakresie podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności związanej z jego użytkowaniem wpływa na zmianę wymagań stawianych obiektowi, związanych głównie z bezpieczeństwem jego dalszego, zmienionego użytkowania. Nie każda zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest prawnie relewantna, ale tylko taka, która wpływa na zmianę wymagań stawianych obiektowi (wyrok WSA w Olsztynie z 10.01.2017 r., II SA/Ol 1049/16).

Zmiana powierzchni sprzedaży, jeśli nie wiąże się z zmianami dotyczącymi bezpieczeństwa, w tym pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnego, higieniczno-sanitarnego, ochrony środowiska lub wielkości lub układu obciążeń, nie stanowi zmiany sposobu użytkowania obiektu. Galeria jest obiektem handlowo – usługowym i powierzchnia sprzedaży, poza wymaganiami wynikającymi z przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, nie ma wpływu na żadne inne warunki użytkowania obiektu. Wobec tego zmiana powierzchni sprzedaży, nawet jeśliby do niej doszło, nie może stanowić zmiany sposobu użytkowania obiektu. Wobec tego nie ma podstaw do stosowania w tym zakresie przepisów art. 71 i n. Prawa budowalnego.

cytuj

02.11.2017 22:45
IP: 195.242.64.215
3900 wypowiedzi
Panie Polakowski,weż Pan zwolnienie lekarskie,Panu odbija. Sam Pan sobie naplutał,a teraz zastrasza urzędników k.k.Nie trzeba było na sesji RM robic happeningu.Nie nauczyli Pana ludzie których Pan wyrzucił na Celowniczej w B-stoku,nie nauczyli sąsiedzi,nie nauczył Kaczynski,burmistrz i rodzina.Bliżęj wyjaśniłem To Panu w poprzedniej wypowiedzi.Panie Pan doprowadzi galerię do całkowitego upadku,a z zewnątrz tak pięknie się zapowiadało.Kowalczyk Pana wykończy jak tak Pan będzie postępował.Dla niego im panu gorzej to jemu lepiej.
cytuj
02.11.2017 22:45
IP: 195.242.64.215
3900 wypowiedzi
Panie Polakowski wytacza Pan armaty przeciwko niewinnym urzędnikom.Od tego bombardowania może Pan sam zginąć,a cierpią dzieci.Dlaczego Pan nie żąda odszkodowania za błędy starosty,to się przedawni.gdzie Pana doradca xyz.
cytuj
03.11.2017 13:02
IP: 89.161.86.10
5555 wypowiedzi
Jaśko szaleje,bo Kowalczyk przejmuje mu klientów,a do galerii z trudem wchodzą nowe firmy np. siłownia.Na piętrze póki co to pustki.Galeria odebrana w 1015 r.,podatki trzeba płacić,a piętro nie zagospodarowane. Moja przepowiednia się sprawdza.
cytuj
03.11.2017 15:55
IP: 31.175.199.100
8639 wypowiedzi
Cytat z użytkownika "Niezależny" z dnia "02.11.2017
Panie Polakowski wytacza Pan armaty przeciwko niewinnym urzędnikom.Od tego bombardowania może Pan sam zginąć,a cierpią dzieci.Dlaczego Pan nie żąda odszkodowania za błędy starosty,to się przedawni.gdzie Pana doradca xyz.

przecież starosta nie popełnił żadnego błędu
cytuj
03.11.2017 17:48
IP: 195.242.64.215
3900 wypowiedzi
[cite user="xyz" date="03.11.2017 15:55"]
przecież starosta nie popełnił żadnego błędu [/cite

Panie xyz starosta wydał pozwolenie na budowę galerii niezgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania.Wiedział co robi i za co to robił ,wiec powinien ponieść konsekwencje.Te Problemy Pana Polakowskiego mają początek w nieprawidłowo wydanym pozwoleniu.Galeria handlowa,to nie stodoła w Długoborzu,to tysiące klientów,to setki samochodów dziennie.Tańczyli w duecie,teraz piwo pije jeden.Szkoda Pana Jana,a nadal wchodzi na złą drogę.
cytuj
03.11.2017 18:02
IP: 31.175.199.100
8639 wypowiedzi
Zdaje się że sąd uznał pozwolenie za zgodne z prawem i zatwierdzi pozwolenie na użytkowanie, a w tym wypadku nadzór budowlany może kontrolować tylko dokumentację eksploatacyjną obiektu czyli np. badania skuteczności zerowania gniadek elektrycznych wartości uziemień i tego typu pierdoły
cytuj
03.11.2017 18:58
IP: 176.241.79.251
1534 wypowiedzi
Cytat z użytkownika "xyz" z dnia "03.11.2017

przecież starosta nie popełnił żadnego błędu


mówili na forum, że jesteś el komendante a nie wiesz co to samowolka?
cytuj
03.11.2017 20:25
IP: 89.161.86.10
5555 wypowiedzi
[cite user="xyz" date="03.11.2017 18:02"]Zdaje się że sąd uznał pozwolenie za zgodne z prawem i zatwierdzi pozwolenie na użytkowanie, a w tym wypadku nadzór budowlany może kontrolować tylko dokumentację eksploatacyjną obiektu czyli np. badania skuteczności zerowania gniadek elektrycznych wartości uziemień i tego typu pierdoły [/cite

Kto Ci tak naśmiecił w tej łepetynie.PINB ma jakikolwiek sygnał,ze coś się niebezpiecznego w galerii dzieje i z marszu wchodzi,sprawdza i ewentualnie wydaje niezbędne decyzje.Ma obowiązek sprawdzania,czy obiekt jest użytkowany zgodnie z wydaną przez nich decyzja. Interpretacja Jaśka jest tylko jego interpretacja.Zobaczysz baranie jak Jaśko będzie śpiewał kiedy wezwie go prokurator,a jest to realne jak PINB złozy skarge na uniemożliwienie wykonania kontroli sprawdzającej.Dlaczego urzędnicy się boją Polakowskiego ?Dlatego,ze chodziła plotka o jego żółtych papierach i jest nieobliczalny.
cytuj
04.11.2017 04:27
IP: 31.175.199.100
8639 wypowiedzi
jeśli urzędas boi się obywatela to dobrze
generalnie genek masz mętne pojęcie o nadzorze budowlanym
Janek jasno wyjaśnił o co chodziło a ty potwierdziłeś że urzędnicy knują przeciwko Jankowi, do niedawna cisnąłeś ciemnotę że obiekt wybudowano niezgodnie z prawem budowlanym
cytuj
04.11.2017 08:37
IP: 195.242.64.215
3900 wypowiedzi
[cite user="xyz" date="04.11.2017 04:27"]jeśli urzędas boi się obywatela to dobrze
generalnie genek masz mętne pojęcie o nadzorze budowlanym
Janek jasno wyjaśnił o co chodziło a ty potwierdziłeś że urzędnicy knują przeciwko Jankowi, do niedawna cisnąłeś ciemnotę że obiekt wybudowano niezgodnie z prawem budowlanym [/cite
Panie xyz znawco i doradco,Obiekt budowano ,czy wybudowano.Pan ma przyćmienie w umyśle.Gdyby J.P. budował zgodnie z prawem galeria w 2012 r.byłaby oddana do użytku,a dziś jest jeszcze góra w stanie surowym. Galeria dopuszczona została do użytku warunkowo,PINB wyznaczył terminy ukończenia pewnych robót budowlanych do końca 2018r.PINB w każdej chwili może wyznaczyć termin kontroli czy zalecone roboty sa wykonywane terminowo i zgodnie z projektem.Pan doradca niech to wytłumaczy Panu Polakowskiemu,CZŁOWIEK TEGO NIE ROZUMIE I POPEŁNIA BŁĘDY.Nikt nie chce wysyłać J.P. w kosmos,o czym on pisze.Macie Panowie mgliste pojęcie o roli i zadaniach i uprawnieniach nadzoru budowlanego.Panie xyz front galerii super,ale plac,rozpoczęte budowy które umierają od trzech lat przy galerii nie powinny być w takim stanie.Uczciwie popatrz z lewej strony miał być biurowiec,stoja kikuty.W miejscu zabytkowej wyburzonej bezprawnie wartowni miała być myjnia aut,co jest ?stoi buda bez okien drzwi.nawet nie ogarnięta. Przy wjeżdzie na rogu rozpoczęta budowa stacji paliw . Od czterech lat nie ruszono łopatą,zielsko zarosło zbiorniki.Taki ma być wygląd wokół galerii ? sic!JP mógłby chociaż z zewnątrz to ogarnąć,to kwota jednomiesięcznego czynszu jaki otrzymuje od najemców.Panie xyz, zamiast polemizować i pisać głupoty,doradż Pan jak Pan J.P. ma pchnąć do przodu estetykę galerii. Czekacie pewnie na zimę jak przysypie śnieg.Kto i gdzie tak prowadzi prestiżową inwestycje ?Przy której galerii Pan widział takie porządki,gdzie tu miałby przyjść McDonalds,przyjechali,popatrzyli,porozmawiali z burmistrzem o lokalizacji przy obwodnicy i odjechali.Pan jako powiatowy polityk i radny powiatu może wyjaśni w podległej jednostce PINB w ramach informacji publicznej czy kontrola była potrzebna czy też została wywołana donosem załogi o jakichś tam zagrożeniach.To jest poważne oskarżenie ze strony JP ,że powiatowy inspektor jest przestępcą kryminalnym.
cytuj
04.11.2017 13:43
IP: 89.161.86.10
5555 wypowiedzi
TYLKO DO JASIA POLAKOWSKIEGO'


Jasku,czy Ty już całkiem zwariowałeś ?Miałeś poprawiony zastępczy projekt w którym wykazałeś 2000 m kw. pow. sprzedaży.Na podstawie tego projektu miałeś ukończyć budowę i nastąpił odbiór Wydano Ci pozwolenie na użytkowanie z wieloma uwagami co do ukończenia robót w latach 2016 do 2020.W całym budynku gdzie na pozostałości 10.000m kw miały być inne uslugi/kwiaciarnie,restauracje,serwisy naprawcze,apteka,prasa,kluby rozrywki,fryzjerzy,kosmetyczki, i masa innych usług handel nie może się odbywać. Burmistrz na swój koszt opracował studium na podstawie którego rada miasta miała podjąć uchwałę o dopuszczeniu całego budynku pod handel.W ostatniej chwili odmówiłeś przekształcenia,bo plajtujesz i chcesz część inwestycji sprzedać aby splacac zadłużenia,oraz aby sąsiedzi nie mogli mieć handlu wielkopowierzchniowego.Wydana przez burmistrza kasa na Ciebie na dziś poszła w błoto.Sam wywołałeś wilka z lasu,a miałeś już wszystko w miare spokojnie,oprócz długów. Ja wiem jak ma się około 50 mil. zadłużenia,to trudno to ogarnąć.Skoro odmówiłeś zmiany planów na wielkopowierzchniowy handel,to wg prawa i dotychczas wydanych pozwoleń i odbioru nadal obowiązuje Ciebie możliwość handlu na 2000 m kw. powierzchni,reszta handlu jest na dziko i bezprawnie mimo ze budynek został dopuszczony do użytkowania.Na pow powyżej 2000m 2 powinien żes wprowadzać usługi jak w projekcie,a nie handel.Musisz uzyskac zmiane przeznaczenia części obiektu z usług na handel. i to tylko ma zmienić nie miasto,a instancja powiatowa/PINB/Jasko,nie masz żadnego dokumentu,aby obiekt mógł mieć na całej powierzchni handel.Gdybys nie zablokował uchwały Rady Miasta,o handlu wielkopowierzchniowym na swoim terenie,Sytuacja bylaby inna i PINB by tylko sprawdzał,czy wykonujesz pozostałe roboty zgodnie z decyzja o dopuszczeniu do użytkowania i czy w galerii nie wystepuje zagrożenie dla życia przebywających tam osób. Jak na dzień dzisiejszy legalnie możesz mieć sprzedaż tylko na powierzchni jaka jest w projekcie,tj 2000 m kw. Bijesz piane,a nie robisz zgodnie z prawem. Kto inny już by był licytowany za podatki,z Toba się obchodzą jak z jajkiem i jeszcze warczysz i opluwasz urzędnika.Po cholerę odmówiłeś zmiany planów,warczałeś na burmistrza,a za tydzień już go przepraszasz i prosisz aby te swary zapomnieć. Czy Ty jesteś normalny ? Podatki musisz płacic jak ja,bo nie jesteś pępkiem swiata ani Zambrowa. Polak...owski będzie madry po szkodzie. Takie życie.Niekumaty xyz będzie tylko macił ludziom w głowach. Papier na stół od burmistrza,starosty z możesz mieć handel pow. 2000m kw. Sąd podzielił opinnie i póki co nie masz legalnego przyzwolenia do handlu w całym budynku. Tak to jest jak się nie przestrzega prawa i buduje taka galrie na wariackich papierach.
cytuj
04.11.2017 13:57
IP: 31.175.199.100
8639 wypowiedzi
''McDonalds,przyjechali,popatrzyli,porozmawiali z burmistrzem o lokalizacji przy obwodnicy i odjechali''

większej pierdoły nie słyszałem czyżby burmistrz miał budować MCdonalda bo sam MCdonald nic w zambrowie nie miał nigdy zamiaru budować, jeśli znajdzie się chętny co najwyżej sprzeda franczyzę

a to w jakim tempie inwestor buduje to tylko i wyłącznie jego sprawa

budowę można zakończyć w surowym stanie w taki sposób kończy się np budowę bloków mieszkalnych
cytuj
04.11.2017 20:24
IP: 89.161.86.10
5555 wypowiedzi
Tow. baranie,ty czytac nie potrafisz,a tym bardziej jak ktoś Ci argumenty wytraca z łap. Popros nawet Jaska aby Ci to przeczytał co napisałem.Poraz kolejny powiem.Gdyby robił wszystko zgodnie z prawem nie miałby zadnych problemów,wręcz oklaski i żadna kontrola mogłaby Jaskowi na małego ptaszka naskoczyć.Znasz powiedzenie ? ,,Na złodzieju czapka gore''Jak ma wszystko zgodnie z prawem ,to ma w d...ie kontrole i ich uwagi.Skoro boi się kontroli,to wg mnie musi być tam coś okropnego.Prawdopodobnie boi się tych pekajacych scian,lub ze nie wykonał robót które miał zalecone w protokole odbioru. Ponadto póki co to działa na wariackich papierach.Czy ty rozumiesz,ze projekt przewidywał 2000m2 powierzchni sprzedaży,a pozostałość to usługi,magazyny,produkcja spożywcza-gastronomia.Jak można z taka ciemnota dyskutowac. Nie dopuścil do zmiany planów na handel wielkopowierzchniowy,wiec niech habdluje na 2000 m2.Najemcy nie znaja faktycznej sytuacji.Próba zastraszania urzędnika państwowego jest karalna.Cwalina wykonuje tylko swoje obowiązki i nic więcej.
cytuj
04.11.2017 20:43
IP: 31.41.24.51
233 wypowiedzi
A więc niec to bydle robi swoje, nie ukrywam, że na to czekam.
cytuj