Wniosek do Burmistrza Zambrowa w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku

26.10.2017 06:00
IP: 109.243.9.106
9026 wypowiedzi
fakt jesteś albo przyćpany lub ograniczony jak twój właściciel
cytuj

26.10.2017 08:05
IP: 195.242.64.215
4042 wypowiedzi
Cytat z użytkownika "Niezależny" z dnia "25.10.2017
Udaje Pan greka. HANDEL a nie chandel. BUDŻET a nie budrzet,EDEN a nie edeny. Bajki na dobranoc opowiadał Kobuszewski,ale na trzeżwo i bez ćpania
Dlaczego Pan prof.xyz robi po trzy cztery błędy ort. w jednej wypowiedzi a w innej już błędów nie ma ? Czy to zmęczenie ,czy niedyspozycja,czy zmylenie czytelnika ? odpowie Pan xyz czy nie ?
cytuj
26.10.2017 18:29
IP: 109.243.9.106
9026 wypowiedzi
strata jest ewidentna a po poziomie za indyczenia rzecznika krypto parti miejskiej razem i jego kapciowego wynika że jest to bardzo przykry temat dla wadzy miejskiej
cytuj
26.10.2017 19:10
IP: 89.161.86.10
5732 wypowiedzi
[cite user="xyz" date="26.10.2017 18:29"]strata jest ewidentna a po poziomie za indyczenia rzecznika krypto parti miejskiej razem i jego kapciowego wynika że jest to bardzo przykry temat dla wadzy miejskiej [/cite

I znów bełkoczesz jak baran przed zarżnięciem.Pisz na temat i z sensem,bo trudno Ciebie zrozumieć.
cytuj
27.10.2017 09:46
IP: 109.243.9.106
9026 wypowiedzi
czy tak trudno zrozumieć że jak coś było warte np 5zł i przynosiło rocznie przychód 1zł, a by to sprzedać dodano do tego jeszcze 3zł a sprzedano za 4zł to wynikła strata
cytuj
27.10.2017 16:51
IP: 89.161.86.10
5732 wypowiedzi
[cite user="Kaczyński" date="26.10.2017 19:10"][cite user="xyz" date="26.10.2017 18:29"]strata jest ewidentna a po poziomie za indyczenia rzecznika krypto parti miejskiej razem i jego kapciowego wynika że jest to bardzo przykry temat dla wadzy miejskiej [/cite

I znów bełkoczesz jak baran przed zarżnięciem.Pisz na temat i z sensem,bo trudno Ciebie zrozumieć.[/cite
cytuj
29.10.2017 14:30
IP: 109.243.9.106
9026 wypowiedzi
głupotę masz wrodzoną czy tylko udajesz? bo do dziesięciu chyba potrafisz policzyć?
cytuj
30.10.2017 15:39
IP: 89.161.86.10
5732 wypowiedzi
Skolnowany baran nadal pisze pierdoły.
cytuj
30.10.2017 17:26
IP: 109.243.9.106
9026 wypowiedzi
jeśli straty milionów jakich dopuścili się pewni urzędnicy to pierdoły
cytuj
30.10.2017 21:20
IP: 195.242.64.215
4042 wypowiedzi
Cytat z użytkownika "xyz" z dnia "30.10.2017
jeśli straty milionów jakich dopuścili się pewni urzędnicy to pierdoły


Panie bez-radny xyz z PSL nie osry..j Pan tej swojej partii tymi swoimi bezdetami
cytuj
31.10.2017 01:13
IP: 109.243.9.106
9026 wypowiedzi
pslnie jest moją partią

a to genio i ty ujawniliście pewne ciekawe szczegóły i wiedza genia zaprzecza odpowiedzi burmistrza i tyle w temacie
cytuj
31.10.2017 14:10
IP: 89.161.86.10
5732 wypowiedzi
[cite user="xyz" date="31.10.2017 01:13"]pslnie jest moją partią

a to genio i ty ujawniliście pewne ciekawe szczegóły i wiedza genia zaprzecza odpowiedzi burmistrza i tyle w temacie [/cite
Dobrze widzisz,a zle myślisz.Wierszyka już nie piszesz ?
cytuj
02.11.2017 18:47
IP: 195.242.65.149
70 wypowiedzi
Panie Janie jak przebiegła wizyta Nadzoru Budowlanego.Cisza na forum w tym temacie jak w rodzinnym grobowcu
cytuj
02.11.2017 21:31
IP: 31.41.31.44
231 wypowiedzi
A co maja mówić przestępcy – PINB Jarosław Cwalina to przestępca z Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W zamiarze PINB Jarosława Cwaliny było przeprowadzić kontrolę niezgodna z prawem, wydać decyzje zakazu użytkowania, niezgodną z prawem nadać jej rygor i wysadzić mnie w kosmos. Oczywiście ja mógłbym się odwoływać i udowadniać, że nie jestem garbaty ale w ciągu trzech dni bym był w kosmosie.

Wykładnia kontroli PINB:
1. Organ nadzoru budowlanego, po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nie ma uprawnień do przeprowadzenia kontroli „powierzchni sprzedaży w zakresie zgodności z projektem budowlanym”.

2. W zawiadomieniu o kontroli PINB powołuje się na art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Przepis ten nie mówi nic o uprawnieniach do kontroli przez PINB. Przepis ten określa jedynie uprawnienia PINB, jako organu nadzoru budowlanego odnośnie wydawania określonych decyzji lub postanowień w postępowaniu budowlanym (wznowienie robót budowlanych, przeniesienie decyzji o wznowieniu robót budowlanych, zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, rozbiórka obiektu budowlanego, legalizacja samowoli budowlanej, wstrzymanie robót, pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy, kontrola przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie, kara za nieprawidłowości w toku kontroli obowiązkowej, nakazanie przeprowadzenia kontroli okresowej i żądanie dokumentów dot. klimatyzacji, charakterystyki energetycznej, ekspertyzy stanu technicznego, książki obiektu; decyzje w sprawach zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska, nakazy rozbiórki, stosowanie środków zabezpieczających, zmiana sposobu użytkowania, postępowanie w sprawie katastrofy budowlanej, uprawnienia zawodowe w budownictwie). Żaden z powołanych w art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane przepisów nie pozwala na przeprowadzenie kontroli obiektu w zakresie zgodności budynku z projektem budowlanym, a tym bardziej zgodności powierzchni sprzedaży.

3. Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli zawarte są w art. 84 -84a ustawy Prawo budowlane. Mowa w nim o możliwości przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego (art. 84 ust. 1 pkt. 1 Prawa budowlanego). Zgodnie natomiast z art. 84a ust. 1 kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje wyłącznie: kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji oraz sprawdzanie wyrobów stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie zgodności z art. 10, w szczególności wyrobów budowlanych.

4. Przepisy art. 84 – 84a ustawy Prawo budowlane dają podstawę do kontroli wykonywanych robót, a nie zaś już wykonanych i zakończonych, na które wydano ostateczne pozwolenie na użytkowanie. Pozwolenie na użytkowanie – prawomocne, uniemożliwia prowadzenie przez nadzór budowlany kontroli w zakresie wynikającym z pozwolenia na użytkowanie, tak wypowiedział się NSA w wyroku z dnia 7.07.2017 r. w sprawie o sygn. II OSK 2936/15:

Skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy, nie chroni inwestora przed ewentualną ingerencją organów nadzoru budowlanego, w przeciwieństwie do ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego. Przyjęcie przez organ zawiadomienia o zakończeniu budowy nie jest bowiem tożsame z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, które - jak każda decyzja ostateczna - dopóki nie zostanie uchylona lub nie stwierdzi się jej nieważności, korzysta z domniemania jej prawidłowości (wyrok NSA z 8 stycznia 2013 r. II OSK 1616/11, Lex nr 1341549).

Ponieważ pozwolenie na użytkowanie stwierdza, iż obiekt został wzniesiony zgodnie z pozwoleniem na budowę i projektem budowlanym, to kontrola w tym zakresie – bez uprzedniego wzruszenia pozwolenia na użytkowanie, nie jest możliwa. Wobec tego PINB nie ma prawa do kontroli budynku w zakresie zgodności z projektem budowlanym, ponieważ ta kwestia już jest ostatecznie przesądzona w pozwoleniu na użytkowanie.

5. Powierzchnia sprzedaży nie może być tez rozpatrywana w kontekście ewentualnej zmiany sposobu użytkowania obiektu. Zgodnie z art. 71 ust. 1 pkt. 2 Prawa budowlanego przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Choć przepis nie wymienia wyczerpująco przypadków zmiany sposobu użytkowania obiektu, to jednak – jak podkreśla się w orzecznictwie:

Zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego (jego części) jest podjęcie w nim takiej działalności, do której mają zastosowanie inne normy z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź dotyczące wielkości lub układu obciążeń, aniżeli normy, które znajdowały zastosowanie do dotychczasowego sposobu użytkowania (wyrok NSA z 11.01.2017 r., II OSK 964/15).

Ustalenie, że nastąpiła zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części sprowadza się do wyjaśnienia, czy i w jakim zakresie podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności związanej z jego użytkowaniem wpływa na zmianę wymagań stawianych obiektowi, związanych głównie z bezpieczeństwem jego dalszego, zmienionego użytkowania. Nie każda zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części jest prawnie relewantna, ale tylko taka, która wpływa na zmianę wymagań stawianych obiektowi (wyrok WSA w Olsztynie z 10.01.2017 r., II SA/Ol 1049/16).

Zmiana powierzchni sprzedaży, jeśli nie wiąże się z zmianami dotyczącymi bezpieczeństwa, w tym pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnego, higieniczno-sanitarnego, ochrony środowiska lub wielkości lub układu obciążeń, nie stanowi zmiany sposobu użytkowania obiektu. Galeria jest obiektem handlowo – usługowym i powierzchnia sprzedaży, poza wymaganiami wynikającymi z przepisów dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, nie ma wpływu na żadne inne warunki użytkowania obiektu. Wobec tego zmiana powierzchni sprzedaży, nawet jeśliby do niej doszło, nie może stanowić zmiany sposobu użytkowania obiektu. Wobec tego nie ma podstaw do stosowania w tym zakresie przepisów art. 71 i n. Prawa budowalnego.


cytuj
02.11.2017 22:34
IP: 195.242.64.215
4042 wypowiedzi
Skończyły się czasy,że kontrole były przeprowadzane kiedy kontrolujący chce i co chce. Pan jako właściciel ma być powiadomiony na 14 dni i musi Pan udostepnic obiekt do kontroli,wszystkie dokumenty itd. Tylko w sprawach wyjątkowych kontrola wchodzi bez powiadamiania.Wystarczy że taki madry jak Pan jutro wyśle informację,że galeria w części niewykończonej ulega uszkodzeniu zagrażającemu procownikom i ma Pan z mwety kontrolę PINB,PIP,Straży sanepidu.W tych paragrafach co Pan podał odnajdzie Pan sobie kilka punktów,ze kontrola PINB jest zasadna.Pan sprzeciwiając się zmianie planów przestrzennego zagospodarowania na sesji rady miasta wywołał wilka z lasu.Wcześniej Pan o zmiane planu zabiegał,znał Pan wszystkie warunki,opinnie konseratora,burmistrz wywalił na Pana kasę,a Pan w ostatniej chwili na sesji wywinął orła,opowiadając głupoty.Dziś Panu nikt nie przychodziłby na kontrolę,Pan ja sobie sam zafundował,a Cwalina poraz kolejny musi wykonywać swoje obowiązki.Galeria była budowana no jako tako z problemami. Gdyby się zawaliła,Cwalina idzie z miejsca do mamra.Pan musi w końcu zrozumieć,że się Pan obraca w pewnych realiach ,nie jest Pan pępkiem świata,ani min.Ziobro,czy Macierewiczem.Odebrali Panu galerię,a Pan psy na nich wiesza. W Łomży do dziś nikt Panu tej galerii by nie odebrał.Panie Poloakowski uderzy Pan się w piersi,przeprosi poraz kolejny burmistrza,Cwalinę i w końcu niech Pan zacznie robić wszystko zgodnie z prawem,bo jest Pan na świeczniku.Zaszczaniec już dwa obiekty uruchomił,ale tam się sciany nie walą,wszystko wykończone,odebrane jak należy i do trzeciej się przymierza,a Pan z mety już kopie burmistrza i się doszukuje nieuczciwości.Jak wybuduje Galerie Centrum,to Pan w swojej pewnie będzie musiał uruchomić produkcję.Niech Pan zajrzy jak prowadzony jest dz. spożywczy przez Gregorka w galerii na Al. W.P. Ludzie od Pana jada do Edenu lub do Gregorka,Biedronki. Miała być to wyższa półka,a jest gorzej jak w Biedronce i na każdym produkcie trzeba sprawdzać termin ważności.Panie Polakowski zejdz ze złej drogi,Pan chce rządzić Zambrowem,a w galerii Pan sobie nie radzi.Za Panem wstawiali się księża,politycy,posłowie,a Pan znów się okopuje i na ludzi porządnych pluje.Czytałem dziś stary art. z kuriera podlaskiego ,,Kamienicznik'' o ul Celowniczej w B-stoku.Wydaje mi się że Pana problemy sa dziś zapłatą za to co Pan wyprawiał z tamtymi prostymi ludzmi wyrzucając ich na ulicę.Zastanawiam się,czy dorastające dzieci nie widzą,że ojciec na co dzień robi żle,że żona Pana nie pohamuje,że rodzina bliższa,dalsza na to nie reaguje.Widzę,że ani sąsiedzi,ani Kaczyński Pana wiele nie nauczyli.Urzędnik się przed Panem zamyka ze strachu,czy tak powinno być ?Pan niby jest katolikiem,ale to niby,a ludzie w kościele Pana podziwiają
cytuj